<bgsound src="preninfan.mid" loop="9">
le monde au bout de la langue
Solidaraj Tagoj
en Saint-Chamond,
30a de junio - 5a de julio 2000

Journées Solidaires à Saint-Chamond, du 30 juin au 5 juillet 2000


Partoprenis Polinoj, ge-Rusoj kaj ge-Cxinoj.
Ont participé des Polonaises, des Russes et des Chinois.

1a budo, kie acxeteblis mangxajxoj kaj trinkajxoj.
(47 ko) (81 ko) (42 ko) (73 ko)
1er stand, sur lequel on pouvait acheter à manger et à boire.

2a budo, kie estis prezentata la lingvo, ktp.
(79 ko) (58 ko) (38 ko) (73 ko)
2ème stand, sur lequel était présentée la langue, etc.

Muziko kaj kanzonoj sur la apuda podio.
(96 ko) (51 ko) (36 ko)
Musique et chansons sur le podium à côté.

La muziko dancigis kelkajn.
(27 ko) (30 ko) (42 ko)
La musique en a fait danser quelques-uns.

Sunis.
(57 ko) (60 ko) (38 ko)
Il y avait du soleil.

Dejxorantoj pozantaj...
(71 ko) (60 ko) (73 ko)
Posant...

...aù, en ombro, aùskultantaj la kanzonojn.
(58 ko)
...ou, à l'ombre, écoutant les chansons.

Henaa desegno.
(50 ko)
Dessin au henné.

Malmuntado.
(66 ko)
Démontage.

Fina ellasado de balonetoj.
(61 ko) (43 ko)
Lâcher de ballons à la fin.

En nagxejo antaù la vespermangxo...
(19 ko)
Dans la piscine avant le repas du soir...

Dimancxa vespermangxo.
(56 ko) (54 ko)
Dîner.

Dummangxaj kanzonoj pludaùris poste.
(76 ko)
Les chansons du repas ont continué après.

...kaj renagxejen post la vespermangxo !
(36 ko) (23 ko) (50 ko)
...et à nouveau à la piscine aprè le dîner !

Postkurado apud la nagxejo.
(19 ko)
Poursuite à côté de la piscine.

Kaj ankaù babilado.
(42 ko)
Et aussi discussion.

Vespera babilado...
(58 ko) (49 ko) (43 ko) (14 ko) (43 ko)
Discussions le soir...

...kaj vespera petolado.
(34 ko) (41 ko) (12 ko)
...et amusements.

Prezento de lumbildoj pri Esperantistoj volontuloj en Alessandria (Italio) post katastrofa inundo.
(40 ko) (39 ko)
Présentation de diapositives sur des volontaires espérantophones à Alessandria (Italie) après une inondation catastrophique.

Kion ili faras ?!!! Cxu dumnokta petveturado ?!!
(50 ko) (27 ko)
Que font-ils ?!!! Du stop en pleine nuit ?!!

Respondo : ombroteatron !
(36 ko) (30 ko) (28 ko)
Réponse : des ombres chinoises !

Lunda matenmangxo.
(61 ko) (16 ko) (49 ko)
Petit-déjeuner du lundi.

Karine ekinstruas Esperanton al 3 junulinoj el "Rugxa Kruco", venintaj kun akompananto...
(51 ko) (50 ko)
Karine commene à enseigner l'espéranto à 3 jeunes filles de la "Croix-Rouge", venues avec un accompagnateur...

...dum aliaj ripozas apud la nagxejo.
(33 ko)
...pendant que d'autres se reposent près de la piscine.

Okazas diskutrondo pri solidareco, gvidata de Magali.
(40 ko) (15 ko)
Un groupe de discussion a lieu sur la solidarité, animé par Magali.

Kelkaj alvenas cxe la fino (ne por labori !).
(63 ko) (40 ko) (42 ko)
Quelques-uns arrivent à la fin (pas pour travailler !).

Lunda tagmangxo.
(76 ko) (81 ko) (74 ko) (39 ko)
(44 ko) (58 ko) (49 ko) (46 ko)
Déjeuner du lundi.

Prezentado de la video-bendo pri UK-Montpellier (en 1998)...
(37 ko) (57 ko)
Présentation de la vidéo sur le congrès mondial de Montpellier (en 1998)...

...dum aliaj jxonglas...
(52 ko) (46 ko)
...pendant que d'autres jonglent...

...kaj preparas...
(74 ko)
...et préparent...

...la ret-pilkan ludon.
(48 ko) (43 ko) (33 ko) (61 ko) (24 ko) (28 ko)
...le jeu de volley.

Kaj dume, Karine plu laboras, denove instruante aliajn regulojn de Esperanto.
(50 ko) (44 ko)
Et pendant ce temps, Karine continue à travailler, enseignant à nouveau d'autres règles de l'espéranto.

Ekstere, Veronika pentras...
(58 ko)
...A l'extérieur, Veronika peint...

...kaj la ret-pilkintoj ripozas.
(44 ko)
...et les volleyeurs se reposent.

"Tomato"-ludo.
(68 ko) (45 ko)
Jeu de la tomate.

Petolado.
(38 ko)
Amusement.

Globludo "Pétanque". Vidu la panoramon el de la gastejo !!
(22 ko) (36 ko)
"Pétanque". Voyez le panorama depuis le lieu d'hébergement.

Kur-konkurso.
(32 ko)
Course de vitesse.

Kaj Karine plu plu laboras : prezentado de Mazi-videobendo.
(75 ko)
Et Karine toujours et encore travaille : présentation de la vidéo "Mazi".

La fulmotondro jxus alvenis.
(17 ko) (36 ko)
L'orage vient d'arriver.

Ecx pli ol fulmotondro : nekutima hajlo... kiu altiras la vidvolemulojn !!
(42 ko) (47 ko) (71 ko) (18 ko) (78 ko)
Même plus que de l'orage : de la grêle... qui attire les curieux !!

3 diversaj fotoj, cxi-tie senkomente lokitaj ! (la unua : kantado)
(25 ko) (50 ko) (40 ko)
3 photos diverses, mises ici sans commentaire ! (la première : chant)

Ek al promenado... jam eraro cxe la komenco... felicxe Bruno (rigardanta mapon) persistis al la gxusta direkto.
(74 ko)
En route pour une promenade... en se trompant dès le début... heureusement Bruno (qui regarde une carte) a persisté dans la bonne direction.

Pasxante kantante.
(69 ko) (44 ko) (61 ko)
Marchant en chantant.

Restis multaj hajleroj cxe la vojrando... denova okazo ludbatali !
(74 ko) (67 ko) filmeto / petit film (200 ko)
Il restait de nombreux grêlons sur le bord de la route... une nouvelle occasion de faire une bataille !

Promenado en (francia) kamparo ne povas esti sen bovinoj, cxu ne ?!
(40 ko)
Une promenade dans la campagne (française) n'en est pas une sans vache, n'est-ce pas ?!

Cxeriz-sezono : ja vidu la birdojn !
(78 ko) (78 ko) (112 ko)
Saison des cerises : en effet, voyez les oiseaux !

Netrukitaj fotoj.
(38 ko) (39 ko)
Photos non truquées.

Panoramo...
(43 ko)
Panorama...

...kaj taùga loko por fotigxi.
(97 ko)
...et lieu adéquat pour se faire photographier.

Ankaù gxi ne trukita, sed malpli bela foto.
(80 ko)
Cette photo aussi non truquée, mais moins jolie.

(ri)pozo.
(43 ko) (79 ko)
Pause et repos.

Cxu vere lacaj ? ?? ??? ???? :-)
(33 ko) (27 ko) (13 ko)
Vraiment fatiguées ? ?? ??? ???? :-)

Diversmaniere okupigxantaj antaù la vespermangxo.
(21 ko) (37 ko) (21 ko) (25 ko)
S'occupant de différentes façons avant le dîner.

Memserva vespermangxo. (krespoj kun lakto-konfitajxo de Charlotte)
(37 ko) (55 ko)
Dîner self-service. (crêpes avec de la confiture de lait faite par Charlotte)

Karine denove laboranta (nombru la fotojn kun sxi laboranta !!!)
(43 ko)
Karine travaillant à nouveau (comptez les photos sur lesquelles elle travaille !!!)

Ekis diskoteko sed ne daùris.
(23 ko)
La discothèque a commencé mais n'a pas continué.

Diversaj okupoj en la vespero (krom babiladoj memkompreneble) : rigardo de legitimilaj malnovaj fotoj, desegnado (aù skribado), kantado, grimacado, plenridado.
(56 ko) (27 ko) (24 ko) (32 ko) (42 ko)
Diverses occupations dans la soirée (outre les discussions, bien sûr) : regardant les vieilles photos de papiers d'identité, dessin (ou écriture), chant, grimaces, rires.

Marda matenmangxo.
(52 ko)
Petit-déjeuner du mardi.

Matene surtere...
(50 ko)
Matin sur terre...

...aù jam en la nagxejo (aù apude).
(42 ko) (50 ko)
...ou déjà dans la piscine (ou à côté).

Vidajxo el la gastejo (nagxeja konstruajxo en la fono) kaj vidajxo al la tendumeja parto de la parko.
(76 ko) (79 ko)
Vue depuis le lieu d'hébergement (bâtiment de la piscine au fond) et vue sur la partie "camping" du parc.

Preparado de la tagmangxa pikniko.
(81 ko)
Préparation du pique-nique déjeuner.

Piknikejo en la fono, en la parko mem.
(69 ko)
Lieu du pique-nique dans le fond, dans le parc même.

Trancxado.
(47 ko)
Découpe.

Mangxo... denove kun restantaj krespoj el la semajnfina budo !
(81 ko)
Repas... à nouveau avec les crêpes restantes du stand du week-end !

Bonvolu demeti viajn sxuojn ! (aù strumpetojn ?)
(39 ko)
Veux-tu bien enlever tes chaussures ? (ou tes chaussettes ?)

Diversaj uzadoj de plasta botelo !!
(16 ko) (28 ko) (67 ko) (28 ko) (39 ko)
Divers usages d'une bouteille plastique !!

En la piknika menuo : sandvicxoj !
(49 ko) (68 ko)
Au menu du pique-nique : sandwiches !

(Preskaù) unu super la alia... tre pezas ankaù la foto : 116 ko : la plej peza el cxiuj fotoj !

(Presque) l'un sur l'autre... la photo aussi pèse lourd : 116 ko : la plus lourde de toutes les photos !

Ankaù cxi-tage brilegis la suno...
(49 ko)
Ce jour-là aussi le soleil brillait fortement...

...sed ne malhelpis rideti al la fotilo. (dankon !)
(93 ko)
...mais n'empêchait pas de sourire vers l'appareil photo. (merci !)

Posttagmeze, per 2 aùtomobiloj kelkaj foriris viziti Lionon.
L'après-midi, avec 2 voitures, quelques-uns sont partis visiter Lyon.

Posttagmezaj okupoj de Florent : el sub la tablo (kusxigxante sur gxin, li faligis la centran piedon), futbalo sur la tenis-tereno, sxmirado helpe de belulino (cxiu-korpoparte, en cxiuj pozicioj !), puli-transportado.
(76 ko) (71 ko) (61 ko) (90 ko) (65 ko) (73 ko) (102 ko)
Occupations de Florent dans l'après-midi : de dessous la table (en se couchant dessus, il avait fait tomber le pied central), football sur le court de tennis, crème avec l'aide d'une belle (sur toutes les parties du corps, dans toutes les positions !) transport par filin.

Portreto de... divenu !
(59 ko)
Portrait de... devinez !

Cxu eblas ripozi kvarope sur aermatraco ?!!
(49 ko)
Peut-on se reposer à quatre sur un matelas gonflable ?!!

Legado de revuo "Silence".
(36 ko)
Lecture de "Silence".

Refoje en la nagxejo (aù apude).
(41 ko) (14 ko) (37 ko) (56 ko)
A nouveau à la piscine.

Cxu sxi nutras la (videble atendantajn) akvo-bestojn ? :-)
(47 ko)
Est-elle en train de nourrir les animaux ? :-)

Post 20 minutoj subdusxe... vere ! Varmas !
(52 ko)
Après 20 minutes sous la douche... vrai ! Fait chaud !

Ludo "Frisbee".
(78 ko) (53 ko) (25 ko)
"Frisbee".

Lasta vespermangxo (marde vespere)...
(58 ko) (54 ko) (53 ko)
Dernier dîner (mardi soir)...

...plu servas (kaj pozas) "nia" afabla cxef-kelnero.
(59 ko)
...continue à servir (et pose) "notre" aimable principal serveur.

...plu petolas Alain kaj Mickaël :-)
(54 ko) sonbildo / image sonore (56 ko)
...continuent aussi à faire les fous Alain et Mickaël :-)

Vespere, ret-pilkado.
(33 ko)
Volley-ball le soir.

Kaj ankaù globludo "pétanque", babiladoj, desegnado, ktp. sed mi ne fotis. :-(
Et aussi "pétanque", discussions, dessin, etc. mais non photographiés. :-(


Gxeneralaj kutimaj rimarkoj :
La fotoj aperas ne-bonkvalite (ecx la "kompletaj grandaj" fotoj) cxar jam temas pri foteroj pligrandigitaj. Por vidi ilin iomete pli bonkvalite, estas du solvoj : aù malproksimigxu de via ekrano ! aù malpligrandigu la fotojn !
(Memorigo : la cifero antaù la literoj "ko" indikas la dikecon de la fotoj. Ju pli granda, des pli da tempo por aperi sur vian ekranon !)
Remarques générales habituelles :
Les photos n'apparaissent pas forcément de bonne qualité (même les "grandes photos complètes") car il s'agit déjà de parties de photos agrandies. Pour les voir un peu plus de meilleure qualité, deux solutions : s'éloigner de l'écran ! ou diminuer la taille des photos !
(Rappel : le chiffre avant les lettres "ko" indique la taille des photos. Plus il est grand, plu le temps de chargement sur votre écran est long !)


Reveno al la cxefa foto-pagxo
Pages de Espéranto-Jeunes

Lasta gxisdatigo / Dernière mise à jour: 2000-07-10
- Reveno al mia cxef-pagxo / Retour à ma page principale

laurent